انتخاب شایسته جناب دکتر هوشنگ سوهانگر به عنوان دبیر انجمن صنایع ریلی ایران