برگزاری ششمین نمایشگاه صنعت حمل و نقل ریلی به همت انجمن صنایع ریلی ایران و حضور پر رنگ جناب آقای دکتر هوشنگ سوهانگر