• شرکت صنعتی صنعت آور مستقل در زمینه ساخت و مونتاژ انواع قطعات و مجموعه های صنعتی خصوصا در زمینه صنعت خودرو های ریلی و نیز نگهداری و تعمیر انواع واگن ها فعالیت مینماید. هدف اصلی ما بهبود کیفیت محصولات و خدمات به منظور جلب و حفظ اعتماد و رضایت مشتریان است. بر این اساس مشتریان همواره کانون توجه ما هستند و تمامی فعالیت های ما متوجه مشتریان می باشد. این امر با رعایت کیفیت مناسب در ارائه محصولات و خدمات به مشتری و از طریق تحویل به موقع و قیمت مناسب محقق میگردد.جهت تامین خواسته های بحق و منطقی مشتریان ُجلب رضایت ایشان و اطمینان بخشیدن به آنها در خصوص کیفیت محصولات تولیدی را به عنوان یک راهکار اساسی انتخاب نموده و با بکارگیری تمام امکانات ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ خدمات شرکت ُ استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای الزامات استانداردشرکت ُ از استقرار اصولی و تداوم آن پشتیبانی میناییم. خط مشی کیفیت با هدف انعکاس چشم انداز های سازمان نسبت به مسائل کیفی تعریف گردیده و جهت اجراء به کلیه کارکنان ابلاغ و تفهیم شده است.بر این اساس توجه به اهداف زیر به طور جدی در دستور کار سطوح مختلف سازمان قرار گرفته است:
  • رعایت اصول مشتری مداری در هر شرایط و توجه دقیق به خواسته های مشتریان با هدف افزایش میزان رضایت آنها
  • رعایت کلیه الزامات مرتبط با محصول ُ بهبود سطح کیفی محصولات و کاهش در صد ضایعات تولیدی
  • نگهداری و تعمیر واگن ها دقیقآ براساس مفاد قرارداد های منعقد با هدف اماده به کار نگه داشتن ناوگان ریلی مشتریان و به حداقل رساندن زمان توقف آنها
  • توسعه منابع انسانی و افزایش سطح مهارتهای شغلی کارکنان بعنوان مهمترین سرمایه های شرکت
  • بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت از طریق توجه خاص به اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
  • از آنجاییکه تحقیق اهداف فوق الذکر تنها از طریق خواست و مشارکت جمعی کلیه پرسنل ماهر و آموزش دیده شرکت میسر میباشد . لذا کلیه پرسنل خود را نسبت به رعایت الزامات سیستم مسئول میدانند.نماینده مدیریت به نیابت از اینجانب مسایل سیستمی را پیگیری و گزارشهای مربوطه را ارائه خواهد نمود. بدیهی است که مسولیت اصلی استقرار موثر سیستم بعهده اینجانب میباشد.