مصاحبه اختصاصی جناب آقای دکتر هوشنگ سوهانگر با مجله صنعت حمل و نقل در خرداد ماه ۱۳۹۷ :

در خصوص باید و نباید های ریل در چشم انداز توسعه پایدار در نشست کار شناسی ماهانه