• هوشنگ سوهانگر: عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
  • عبدالکریم سوهانگر: رئیس هیئت مدیره
  • محمد مهدی سوهانگر : عضو هیئت مدیره
  • سعید سوهانگر : عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل