شرکت سازه تارادیس صنعت
شرکت هواپیما سازی ایران (هسا)
شرکت پارسیان ریل شرق
شرکت فن آوین ریل
شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل
شرکت واگن یدک پیشگام
شرکت همیاران صنعت ریل ایمن
شرکت مهتاب سیر جم
شرکت راه آهن حمل و نقل
شرکت راه آهن شرقی بنیاد
شرکت قائم راه ریل
شرکت معین صنعت
شرکت مپنا لوکوموتیو کرج
شرکت تعمیرات و توسعه بهربرداری ریلی مپنا
شرکت سهند ریل سپاهان
شرکت تارک دژ پردیس
گروه صنعتی الماس آرا
شرکت ریل ترابر صبا
شرکت جهان گلشن امین
شرکت نصب نیرو
شرکت وانیا ریل
شرکت احیاء صنعت ادوات
شرکت ماهان راه ریل
شرکت نور الرضا
شرکت ریل پرداز سیستم
شرکت توکا ریل
شرکت واحد اتوبوس رانی غرب تهران
شرکت ریل پرداز سیر
شرکت ریل  سیر کوثر
شرکت مهندسی برق و الکترونیک آینده پرداز
 راه آهن ج.ا.ایران
شرکت قطار های مسافری رجاء
شرکت واگن پارس
گروه صنعتی پلور سبز
شرکت قطار های مسافری و باری جوپار
شرکت صنایع ریلی ایران خودرو – ایریکو
شرکت تاو”تامین اجزاء واگن”
شرکت دسا- دیزل سنگین ایران
Gosa Rolling Stock Co.
Simens .Germany. CO